Diccionario español - quechua - aymara

B

Español

Quechua

Aymara

Bachiller Rimayniujg Aructara
Bailar Tusuna Thukkuña
Bailarín Tusuj Thukkuri
Bajando Urakaspa Sarakkasa
Bajar Apakkana Apakkaña
Balanza Aisana Huayuña
Balazo Illappa Illappu
Balear Illapana Illapana
Balsa Llampu Yuampu
Bañarse Mayllakuna Harisiña
Bandera Wiphala Wiphala
Baño Tuyuna Hunttuña
Barato Pisillapajg Pistaqui
Barbudo Sunkharara Sunkharara
Barrer Pichana Pichaña
Barrerse Pichacuna Pichasiña
Barrido Pichaskka Pichata
Barro Tturu Ñikki
Baston Thuncu Thujro
Basura Kgoppa Thuna
Batan Kuttana Kutaña
Batir Pituna Pituña
Bautizado Sutiyoj Sutiyata
Bautizar Sutichurana Sutiyaña
Beber Ucyana Umaña
Becerro Waca-ppura Waca-kallu
Bejiga Yakkallach Yakkallachi
Besar Muchana Hamphatita
Besarse Muchacuna Hamphatisiña
Bien Cusa Asqui
Bigote Sunkha Sunkha
Blanco Yuraj Hankko
Blando Kgoña Llampu
Boca Simi Laca
Bofetada Thajllana Thajllana
Bolsa Mari Huallquepu
Bonito Kachitu Huwitaqui
Borracho Machaskka Umata
Borrar Phiscuna Huaclliana
Botar Wijgchuna Haktaña
Brasa Kjaja Zanka
Brazo Maqui Ampara
Brincar Ttiscuna Ttiscuña
Brujo Laikka Laykga
Bueno Allin Asqui
Buho Jucu Jucu
Bulla Chajghuana Chajghuaña
Burla Phisca Sanca
Burro Asnu Asnu
Buscado Maskaskga Thajata
Buscar Maskana Thajaña