Diccionario español - quechua - aymara

H

Español Quechua Aymara
Hábil Amauta Amauta
Habitante Tiajg Uthihiri
Hablar Parlana Parlaña
Hacer Ruwana Luraña
Halcón Mamani Mamani
Hallar Tarina Hiquiña
Hambre Yarakgay Autjhi
Harina Jhaku Jhaku
Harto Asgja Hualgja
Hechicero Laikka Laikka
Hediondo Asna Thujgsa
Hermana Pana Kullaka
Hermano Wakke Hhila
Hervir Thimpuy Uallakki
Hierba Kkora Kkura
Higado Chilla Chilla
Hijo Churi Yukka
Hilar Puscana Kkapuña
Hilarse Phugcacuna Kapusiha
Hilo Kgaytu Chanca
Hombre Kgari Chacha
Honda Waraka Kurawa
Horca Sipina Haichawi
Hormiga Sikimira Kisimiri
Hoy Kunan punchay Hiichuru
Hoyo Phujgru Phutuncu
Hueso Tullu Chchaka
Huevo Runtu Kauna
Humedad Mukiskka Mukirara
Humilde Sumaig sonkgo Llampu chuima
Humo Kgosñi Hiki

I

   
Español Quechua Aymara
Idolatrar Munacuna Huacam patiña
Ídolo Munakuskgay Huaca
Impar Chulla Chulla
Indio Runa Hhakki
Infierno Ukhupacha Mankkipacha
Injuriar Ayñana Tokkeña
Inmortal Mana wañoj Janihuiri
Inocente Mana-Huachayujg Hani-huchani
Insultar Kamina Tukkiña
Intacto Jinapacha Ukhampacha
Intestino Chunchuli Hhipilla
Invierno Chirimita Autipacha
Invisible Mana rikukoj Hani uñjcaña
Ir Rina Saraña
Iremos Risunchiig Sarañani
Izquierda Llokge Chikka

J

Español Quechua Aymara
Jefe Mallku Mallku
Jilguero Chaiña Chaiña
Joven Huayna Wuayna
Jovencita Sipasita Tauakita
Jovencito Huaynuchitu Wuaynuchitu
Juego Pujllay Anata
Jugador Pujllajg Anatiri
Jugar Phujllana Anataña
Julio Chahuahuarki Lrutaka
Juntos Kuskalla Chicaqui