Diccionario español - quechua - aymara

O

Español Quechua Aymara
Obedecer Kasuna Yupaichaña
Observar Khagauana Uñchuquiña
Ocho Pusajg Kirnsa-Kalikku
Ocioso Kjella Haira
Octubre Kantaraikis Phitiña
Oculto Pakaskka Imata
Odio Chejgnina Uniña
Oeste lnti-chinkay lnti-halanti
Oir Uyarina lstaña
Ojo Nawi Nalra
Oler Muskhina Mukhiña
Olivo Kkulli Kulli
Olla Manca Phucu
Olvidar Kgonkgana Armasiri
Ombligo kururu kururu
Orejas Ningri Jinchu
Oro Kgori Kuri
Oso Hucumari Hucumari
Otoño Haucaimitta Caratacu
Otro Uajg Yakha

P


Español Quechua Aymara
Padre Tata, yaya Auqui
Pagar Manu-kgopuy Manu-phukaña
Pájaro Piskku Hamachi
Palabra Rimay Aru
Paloma Urpila Huturuncu
Pan Ttantta Ttantta
Papa Amkha Chchukki
Pata Chaqui Cayu
Patio Chacha Huyu
Pato Pili Pili
Pecar Huchachacuna Huchachasiña
Pedirse Mañacuna Mayisiña
Pegar Makgana Nuaña
Peinar Ñajgchaña Sanuña
Pellizcar Kichina Kichiña
Pelo Chujgcha Ñikuta
Pena Llaqui Llaqui
Peña Orkku Kharkka
Pensar Yuyaychacuna Amakasiña
Pequeño Huchuy Hiskka
Perdido Chinkaskga Chakata
Perdiz Ppisaka Yutu
Perdonar Panpachana Panpachaña
Perezoso Kkiliacujg Hairasiri
Perro Alkgo Anu
Persona Runa Hakki
Pesado Llasa Hathi
Pescado Chaulla Chaulla
Picotear Chapchana Chapchaña
Pie Chaqui Cayu
Piedra Rumi Kkala
Piel Kkara Lippichi
Piojo Usa Lappa
Pisar Saruna Taquiña
Planta Ali Airu
Plato Chua Kiru
Playa Challacu Challacu
Plaza Catu Pampa
Pluma Phuru Phuyu
Podrido Ismuskka Ñusata
Polilla Thutha Thatha
Polvo Tuurmi Tuurmi
Porque Imamanta Cunata
Precio Yucaña> Chani
Primero Ñaupa Naira
Profesor Yachachijg Yatichiri
Pueblo Llajta Marca
Puerta Puncu Puncu